support@topbros.com

מערכת סינון אוויר

כללי

מפעלי ייצור רבים עובדים סביב השעון כדי לייצר את מוצריהם ולשווקם ללקוחות. ייצור מוצרים נעשה באולמות ייצור, בשטחים פתוחים, במעבדות ובעוד מבנים ומקומות שונים. המשותף לרבים מהם הוא השימוש בחומרי גלם ובמכונות ייצור מגוונות שמונעות על ידי מקורות אנרגיה שונים. במהלך תהליכי הייצור נשארות שאריות מחומרי הגלם סביב למכונות ונפלטים לאוויר אדים, עשן, חום ועוד. רבים מכל אלה נחשבים למזהמים סביבתיים המסוכנים לעובדים ואף לסביבה הקרובה. הצטברות של מזהמים לטווח ארוך פוגעת גם באיכות הסביבה הכלל ארצית ואף העולמית, משום כך, נחקקו חוקים רבים המגדירים את רמות הזיהום ומחייבות את המפעלים למזער אותם עד למינימום נדרש.

תעשיות מזהמות שונות

כאשר מדברים על זיהום בתוך מבנים אזי, מתכוונים, בין היתר, לזיהום אוויר. מדובר על עשן, על אדי שמן, אמולסיות קירור, אוויר מזוהם שמכיל חלקיקים זעירים של מוצקים וכדומה. כל אלה נוצרים בתעשיות מזון, פלסטיקה, כימיקלים, תרופות ועוד. הצורך הדחוף והמיידי הוא לסלקם מסביבתם הקרובה של העובדים. אוויר מזוהם עלול לפגוע בבריאות הנושמים אותו והנזקים עלולים להיות מיידיים ואף מצטברים לטווח ארוך. עובדים מיומנים שייעדרו בשל סיבות בריאות יהיו חסרים במערך הייצור וכל תהליך הייצור עלול להשתבש ולהינזק. מאידך, סביבת עבודה נקייה ומסודרת תגביר את המוטיבציה ותתרום לאווירה טובה במפעל.

מסננים שונים

מבחינים במגוון רחב של מתקנים ליניקה וסינון אוויר אשר תורמים לאיכות האוויר באולמות הייצור ואף מסייעים לו לעמוד בתקנים של המשרד להגנת הסביבה.

מסננים אלקטרוסטטיים – בעלי שלושה שימושים עיקריים: הזרמת אוויר מסונן מהסביבה לתוך המבנים, יניקת אוויר מזוהם ושחרורו אל מחוץ למבנה, טיהור וסחרור האוויר באזורים ממוזגים שיש בהם פעילות ייצור מזהמות. זאת מבלי לפלוט את האוויר הממוזג החוצה. כך יימנעו הוצאות רבות על מיזוג מיותר בדרך לחיסכון משמעותי. מסנן אויר מקצועי מסוגל לסנן חלקיקים עד לגודל של 0.01 מיקרון.

סקרברים –  סקרברים כימיים המשמשים לטיפול וניטרול גזים ואדים חומציים ואלקליים.

מסנני פחם – משמשים לסינון גזים סולבנטים וריחות.

יחידות טיהור וסינון אוויר – נועדו לסינון אוויר מחדרי בקרה, משרדים, אזורי עבודה והכנסת אוויר מטוהר אליהם.

את ליין המוצרים הללו משלימים מתקנים שונים שמיועדים לסייע בשמירת סביבת עבודה נקייה. מפוחים, מערכות שאיבת אבק, מחמצנים קטליטיים, תאי יניקה לעמדות עבודה, ועוד.

המשרד להגנת הסביבה קובע תקנים שונים אשר מפעלים חייבים לעמוד בהם. התקן המזהם ביותר לגבי אוויר נקי הינו ערך שנתי של 25 מיקרוגרם חלקיקים למ"ק של אוויר. ביסוד התקן הזה עומד הצורך במניעת חדירת חלקיקים זעירים ומסוכנים לדרכי הנשימה. כל מי שמפר אותם יכול להיענש בדרגות עונש שונות על פי הוראות החוק. בנוסף, החוק קובע כי לא יינתן רישיון תפעול למפעל או לגורם יצרני אחר אשר לא יעמוד בתקנים אלו. מערכות סינון אוויר איכותיות מתוכננות לעמידה בתקן זה.

פוסטים דומים