support@topbros.com

צוואה נוטריונית

בעלי מקצוע

מהי צוואה נוטריונית וכיצד היא באה לידי ביטוי. זקוקים לסיוע וייעוץ בנושא? התקשרו 077-997-1190 ונשמח לסייע ולענות על כל שאלה.

סעיף 22 לחוק הירושה קובע כי אחת מסוגי הצוואות הינה צוואה בפני רשות, כאשר ס"ק ז' קובע כי לעניין סעיף זה דין נוטריון כדין שופט.

הסעיף למעשה מתווה את אופן עשיית הצוואה וכדלהן:

  1. צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל-פה בפני נוטריון שהוא בעל המקצוע המורשה ביצירה של אישורים מסוג זה, או בהגשת הדברים \בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי הנוטריון.
  2. דברי הצוואה כפי שנרשמו על ידי בעל המקצוע או כפי שהוגשו לידו, ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו, ובעל המקצוע  יאשר על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.
  3. נכתבה הצוואה בלשון שהמצווה אינו שומע, תיקרא בפניו בתרגום ללשון שהוא שומע, והמתרגם יאשר זאת על פני הצוואה הנוטריונית.
  4. תקנה 23 לתקנות הנוטריונים קובעת כי הנוטריון ימסור את מקור צוואה נוטריונית לידי הלקוח – המצווה.  במידה והמצווה מסרב לקבלה היא תופקד אצל הרשם לענייני ירושה.
  5. על בעל המקצוע לנהל פנקס צוואות ולרשום בו את מועד עריכת הצוואה, שם המצווה, המספר הסידורי של האישור המתאים, אזור הפעולה ושם הרשם לעניני ירושה שאצלו הופקדה הצוואה ומועד הפקדתה; לכל רישום יהא מספר סידורי שוטף, לפי מועד הפקדתה או מועד מסירתה לידי המצווה.

היתרון בעריכת צוואה נוטריונית

היתרון המשמעותי בעריכת צוואה נוטריונית על פני צוואות אחרות (כגון צוואה בעדים או בכתב יד) היא בערך ובמשקל הראייתי שניתן לצוואה זו. קשה מאוד לתקוף אותה, שכן בית המשפט נותן משקל רב לצוואה החתומה בידי נוטריון, הן ביחס לזהות החותם, הן ביחס לרצונו החופשי והאמיתי והן ביחס לצלילות דעתו ומצבו הרפואי הפיזי והמנטלי, ועל כן אנו ממליצים כי אדם המבקש שרצונו האחרון ימומש יערוך צוואה בפני רשות הלא היא צוואה נוטריונית.

החוק קובע כי אישורו של בעל המקצוע המוסמך לתת אישורים מסוג זה, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, לדברי בעל המקצוע ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, מכאן כי גם צוואה נוטריונית והאותנטיות שלה וכשרותה זוכים למשקל גבוה יותר ביחס לצוואות אחרות.   בניגוד לתפיסה הרווחת, גם בגילאים "צעירים" במקרים מסויימים מומלץ לעשות צוואה בפרט  .

יתרונות נוספים לצוואה הנערכת באמצעות נוטריון

  • אין צורך להביא 2 עדים שיאשרו את חתימת המצווה אל די בהתייצבות בפני נוטריון.
  • אין חובה להדפיס את הצוואה במעבד תמלילים.
  • בעל המקצוע מוודא את כשירותו של המצווה וחתימתו על אישור הצוואה הנוטריונית מהווה גושפנקא לבדיקות שערך בעל המקצוע קודם למתן האישור.

כאמור, צוואה נוטריונית זו היא חשובה במיוחד ובעלת יתרונות רבים, מהן לא ניתן להתעלם. על מנת למנוע סכסוכי ירושה בעתיד, אנחנו מציעים להכין צוואה נוטריונית בידי נוטריון מבעוד מועד. לייעוץ אישי ומקצועי התקשרו 077-997-1190 או השאירו פרטים באתר

פוסטים דומים